آموزش زمین شناسی دوره دبیرستان

فصل اول                                                                                  

     1) در علوم زمین  کدام مطالب مورد بررسی قرار می گيرد؟ 5/0                                                                   

2) هر یک از موارد زیر مربوط به کدام مرحله ی اصلی حل مسائل علمی  است.  5/1                   

الف) تعیین جرم کانی کوارتز به وسیله ی ترازو      

   ب)  جا به جایی تپه های ماسه ای به مرور زمان                  

ج) با داشتن اطلاعات پایه انقراض نسل دایناسورها را شرح دهید                                                                     

1-2-  در تعیین مقیاس یک مدل چه نکته ای باید مورد توجه قرار گیرد؟                                                         

3) کاربرد علم زمین شنا سی را در بخش صنعت بنویسید؟  5/0                                                             

4-  هر یک از موارد زیر در کدام یک از مراحل حل مسائل  علمی انجام میگیرد؟    5/0                              

      الف) ارائه ی دلایل بروز پدیده ها                                                              ب) دنبال کردن حرکت ماه و خورشید و ستارگان در رصد خانه                 

5-  یکی از مراحل اساسی که برای علم آ موزی باید طی شود مطالعه کردن است در این مورد توضیح دهید؟5/0            

6-  به نظر شما چرا باید به مطالعه ی زمین پرداخت؟  1                                                                 

7-  علم زمین شنا سی در زمینه های ساختمان سازی و صنعت از چه راههایی در خدمت انسان قرار می گیرد؟ ( دو مورد برای هر بخش)  1

8- چرا بیشتر دانشمندان برای نشان دادن فرضیه های خود استفاده از مدل را مفید می دانند و معمولا  مدل های مورداستفاده کدامند؟1                                                                                                                                                                                                                                                                        9-  دو کاربرد علم زمین شنا سی را در بخش  کشاورزی بنویسید؟  5/0                         

10-  علم زمین شنا سی برای تا مین چه مورد های مهمی در خدمت انسان قرار دارد ؟ ( 4 مورد) 1                           

                                                                                                                                                                                                                                  11-  اندازه گیری یکی از مراحل اصلی حل مسائل علمی است . آنچه در این فرایند اهمیت دارد را نام ببرید ؟( با ذکر مثال) 1                                                                                                                     

12-  تفسیر کردن یکی از مراحل اصلی حل مسائل علمی است . هدف از این امر چیست؟   5/0                                      

13-  علم زمین شنا سی در چه موارد ی به انسان کمک می کند؟ در چه موارد ی هشدار می دهد؟ ( برای هر کدام ذکر دومورد کافی است) 1                                                                                                                                                                                                                                         14-در هریک از موارد زیر ارتباط علم زمین شناسی با کدام یک از شاخه های مختلف علوم تجربی بیان شده است؟5/0

      الف)مطالعه و بررسی تاریخچه حیات و تحولات آن                                                              ب)مطالعه حرکت سیاره مریخ

15-تغییر در مدلها نشانه چیست؟5/0

16-در هر یک از موارد زیر کدام مرحله اصلی حل مسائل علمی انجام گرفته است؟5/0

     الف)با ترازو جرم کانی کوارتز را تعیین کرده ایم.                                                 ب)با داشتن اطلاعات پایه دلیل انقراض دایناسورها شرح می دهیم.

17-در هریک از موارد زیر ارتباط علم زمین شناسی باکدامیک از شاخه های مختلف علوم تجربی بیان شده است؟5/0

      الف)بررسی تاریخچه حیات و تحولات موجودات زنده

        ب)بررسی خواص و ترکیب کانیهای موجود در سنگ گرانیت

18-در هریک از موارد زیر علم زمین شناسی در چه زمینه ای به انسان خدمت می کند؟5/0

     الف)اکتشاف ذخائر مس                                                                       ب)حفاظت از خاک

19-الف)فرضیه سازی چیست؟5/0

          ب)دو مرحله اساس برای علم آموزی رانام ببرید.5/0

20-الف) منظور از فرضیه سازی چیست؟و برای اثبات آن چه اقدامی باید کرد؟5/0

          ب) شکل یک کانی چه تاثیری بر چگالی آن دارد؟5/0

21-الف) دو ویژگی یک فرضیه منطقی و علمی را بنویسید.5/0

        ب)دانشمندان برای نشان دادن فرضیه های خود از دونوع مدل استفاده می کنند؟(آنها را نام ببرید)5/

22-تفسير كردن دردانش زمين شناسي اهميت وارزش زيادي دارد.علت اين امر چيست؟

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم                                                                                         

1) لایه های هوا بر اساس تغییرات دما تقسیم بندی شده آ ن ها را نام ببرید؟   1                                                 

2) پدیده ی وارونگی  دما یی  هوا را به طور مختصر توضیح دهید؟1                                                               

3) تروپوپوز و مزوپوز کدام لایه ها ی هوا را از یکدیگر جدا میکند؟1                                                            

4) کدام عوامل  سبب میشود  دمای هوا در ترو پو سفر پایین بیاید ؟  75/0                                                        

5) جبهه ی  گرم چگونه به وجود میا ید؟   5/0                                                                                          

6) در مکانی در دمای 16 درجه رطوبت مطلق هوا 16گرم در مترمكعب است.اگر رطوبت مطلق لازم برای اشباع هوا در همان دما 32گرم بر مترمكعب باشد . رطوبت نسبی هوا را تعیین کنید؟    75/.                                                                       

7) با توجه به شکل مقابل به سوالات  زیر پاسخ دهید :  75/.                                                                            

     الف) زمان وزش باد روز است یا شب؟ چرا؟                                                                                        

       ب) اسم باد را بنویسید؟                                                                                                                   

8) مهمترین گاز موجود در هوا از نظر انسان کدام است؟ اهمیت آن را از نظر فرایند های زمین شنا سی بنویسید؟  5/0      

9) گرمای هوا در عرض 60 درجه ی جغرافیا یی بیشتر است یا در عرض 20 درجه ؟ علت این امر چیست؟      75/0       

10) پستی و بلندی های محل چه تاثیری در اب و هوای یک منطقه دارد؟5/0                                                       

 11) کدام گاز بیشترین درصد حجم هوا را تشکیل می دهد؟    25/0                                                                  

 12) تفاوت جبهه ی  هوا و توده ی هوا را بنویسید؟1                                                                               

 13)دمای هوای کشور سوئد که در عرض جغرافیا یی بالا قرار دارد همیشه سرد تر از هوای عربستان که در  عرض جغرافیایی کم واقع شده است. علت تفاوت دما را در این منطقه توضیح دهید؟1                                        

 14)پدیده ی مه دود فتوشیمیا یی در چه شرایط اب وهوایی تشکیل می شود؟1                                                 

  15) بین مدارهای 5/23 درجه ی شمالی و جنوبی کدام منطقه اب وهوایی وجود دارد؟ ویژگی های این منطقه را بنویسید.75/0                                                                                                                                       16 ) اگر در دمای 20 درجه رطوبت نسبی هوا 60 درصد و رطوبت مطلق هوا در همین دما 15 گرم باشد رطوبت لازم برای اشباع هوا در این دما چقدر خواهد بود؟واین هوا به چند گرم بخار اب دیگر نیاز دارد تا به حالت اشباع برسد؟ 1                                                                                                                                

 17) مه دود فتوشیمیایی چیست و در چه مواقعی به وجود می اید؟ 1                                                             

18)الف) به چه علت هوای گرم استوا پس از صعود به ارتفاعات قادر نیست در امتداد یک خط مستقیم به سوی قطب حرکت کند؟ 5/0                                                                                                                                         

        ب)علت اینکه بادهای آلیزه را بادهای تجاری نیز می خوانند چیست؟ 5/0                                                                   

19) برای ایجاد بارشهای قابل توجه چه کارهایی باید انجام شود؟ 1                                                                     

20) دستگاه های بادسنج و باد نما به ترتیب ...........  و  ..........  حرکت باد را مشخص می کنند. 5/0                          

21) هر متر مکعب هوا در دمای 19 درجه حد اکثر 16 گرم بخار آب را در خود نگه می دارد . اگر رطوبت نسبی درهمین دما 75% باشد رطوبت مطلق هوا چقدر است؟ 75/0                                                                                    

22) الف) اهمیت لایه ی ماگنتوسفر برای کره ی زمین چیست؟ 5/0

          ب)باران اسیدی چه صدماتی به محیط زسیت وارد می کند؟5/0        

                                                                                                                                

23) تغییرات دمای دو لایه ی مزوسفر و تروموسفر را با افزایش ارتفاع با یکدیگر مقایسه کرده و دلیل آن را ذکرکنید؟ 1                                                                                                                                               

24) برای اینکه یک توده ی هوا به وجود آید چه کار هایی باید صورت بگیرد؟ 1                                                 

25) ارتفاع محل چه تا ثیری بر آب و هوا یی یک منطقه دارد؟ فشار هوا را تعریف کنید؟1                                       

26) از عوامل موثر بر آب و هوا عرض جغرافیایی محل و فاصله از دریاست . تاثیر هر یک از این دو را بر وضع آب وهوا ی مناطق مختلف بنویسید. 1                                                                                                              

27) بخار آب و دی اکسید کربن هوا مانند شیشه ی سقف گلخانه هاست و سبب ایجاد اثر گلخانه ای میشود.علت چیست؟5/0

  28) به سوالات زیر پاسخ دهید:  1                                                                                                           

        الف) سطح محدود کننده ی فوقانی لایه ی مزوسفر چه نام دارد؟                                                                     

          ب)چرا در بعضی روزها در هنگام صبح بر روی برگ گیاهان قطرات ریز آب تشکیل می شود؟                             

ج) وجود گاز ازون در کدام لایه ی اتمسفر محافظت کننده ی سلامت است و در کدام برای سلامتی ما مضر است؟ 

  

29) الف) چه رابطه ای بین دمای هوا و قابلیت جذب بخار آب وجود دارد؟5/0                                                       

         ب) تاثیر ارتفاع محل را بر دمای میانگین هوا بنویسید؟5/0                                                                                      

30) باران اسیدی چه اثری برخاک یک منطقه می گذارد؟  مقدارPH این نوع باران ها در چه حدودی است؟ 1

             

31) در ارتباط با اتمسفر به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1                                                                              

     الف) گاز غیر فعال هوا چه نام دارد؟                

      ب) یونسفر و ماگنتوسفر را بر اساس کدام ویژگی ها تقسیم بندی می کنند؟ 

      ج) ابرها معمولا در کدام لایه های هوا که بر اساس متغییرات دما تقسیم شده اند متمرکز هستند؟

       د) بخار آب در هوا چه نقشی دارد؟                                                                                                             

32) هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام لایه های هواست؟  1                                                                  

      الف) در ارتفاع 80 تا 400 کیلومتری قرار دارد و حاوی ذرات با بار الکتریکی  است؟                                          

       ب) از ارتفاع 52 تا 80 کیلومتری گسترش دارد و با افزایش ارتفاع دمای آن کاهش می یابد؟                                 

       ج) زمین را در برابر ذرات باردار خطرناکی که از فضا به طرف زمین می آید محافظت می کند.                               

       د) سنگین ترین قشر هوا است و ابر ها معمولا در این ناحیه هستند؟                                                                

33) چرا وجود لایه های ازون برای ما اهمیت دارد؟ 5/0                                                                                   

34) اثر لایه ی ماگنتوسفر هوا را بر کره ی زمین بنویسید؟5/0                                                                            

35) وزش نسیم را از دریا به خشکی توضیح دهید؟ 5/0                                                                                     

36) وزش نسیم را از خشکی به دریا توضیح دهید؟ 5/0                                                                                     

37) به وسیله ی شکلی ساده جهت وزش باد های آلیزه ی شمالی و جنوبی را نشان دهید؟5/0                                    

 38) آب باران در حالت معمولی و     PH  باران اسیدی را با هم مقایسه کنید؟ 5/0                                                  

39-الف )چرا در شب امواج رادیویی راه بیشتری را در فضا طی می کنند؟5/0

           ب)حداکثر وحداقل دمای هوا در چه زمانهایی از شبانه روز می باشد؟5/0

40-اگر رطوبت مطلق هوایی در دمای 40 درجه سانتی گراد30گرم درمترمکعب و مقداررطوبت مطلق لازم برای اشباع هوا در آن ما 60 گرم در متر   مکعب باشد رطوبت نسبی هوارا محاسبه کنید75/0

41-الف)چه رابطه ای بین دمای هوا و عرض جغرافیایی وجود دارد؟25/0

         ب)دو علت گرم شدن دمای هوای کره ی زمین را در طول قرن اخیر بنویسیدوابرها معمولادر کدام لایه ی هوا متمرکزند؟75/0

42- دو ویژگی ابر آلتو استراتوس را بنویسید.5/0

43- دمای هوا در هریک از لایه های ازونسفرومزوسفر با افزایش ارتفاع چه تغییری می کند؟1

44-الف)در لایه مزونسفردمای هواباافزایش ارتفاع چه تغییری می کند؟چرا؟5/0

           ب)اهمیت ماگنتوسفر را بنویسید.5/0

45-الف) سرعت وزش باد رابه کمک کدام دستگاه مشخص می کنند؟25/0

        ب) درمکانی در دمای 16 درجه سانتی گراد رطوبت مطلق هوا16گرم درمتر مکعب و رطوبت مطلق لازم برای اشباع هوا درهمان دما 32گرم در                                              مترمکعب است.رطوبت نسبی را محاسبه کنید5/0

      ج) چه شرایطی لازم است تا در این منطقه شبنم تشکیل شود؟5/0

46- الف) در روزهای ابری هواحالت شرجی و دم کرده دارد علت این امر را توضیح دهید.1

           ب) مفهوم ابر((سیرواستراتوس))چیست؟

47- ضمن تعریف نقطه شبنم دو ویژگی اصلی یک توده هوارا نام ببرید.1

48- الف)چرا دومین لایه هواازنظر دمایی استراتوسفر نامگذاری شده است؟1

          ب)در تابستان جهت وزش بادها از اقیانوس به سمت قاره است علت چیست؟

49- الف)معمولادماسنج تردمای کمتری رانسبت به دماسنج خشک نشان می دهدعلت این امرچیست؟1

          ب)چه رابطه ای بین دمای هوا و ارتفاع محل وجود دارد؟

50-جملات زير را كامل كنيد.1

     الف)درمحيط باز با افزايش دما فشار هوا .................... مي شود.

       ب)به كمك دستگاه بادسنج مي توان ..................باد را مشخص كرد.

        ج)بادهاي موسمي درفصل .................از اقيانوس به سمت قاره ها مي وزند .

         د)اگر ابر قدرت بارندگي داشته باشد  در جلوي نام آن كلمه ....................... را به كار مي برند.

51-الف) ازشرايط تشكيل ابر دو مورد را بنويسيد.1

         ب)در هريك از موارد زير دماي هوا را در  دوشهر فرضي  با هم مقايسه كنيد (ساير عوامل ثابت فرض شود)

       1- شهرA با ارتفاع 2000 متروشهرB با ارتفاع 200 متر

       2-شهرM با عرض جفرافيايي 10 درجه شمالي وشهرN  با عرض جقرافيايي 70 درجه شمالي

52- علت را درهرموارد زير بنويسيد؟1

    الف)آبي كه در اتمسفر وجود دارد درمقايسه با بقيه اجزاي آبكره  بسيار اندك است .

     ب)قشر هاي هوا درلايه استرا توسفر از پايداري وطبقه بندي خوبي برخوردارند.

53-  الف )دو ويژگي ابر سيرو كومولوس رابنويسيد.1

         ب) جرم بخار آب موجود در هوا را  .............................. مي گويند.

          ج)در يك شبانه روز  حد اكثر دماي هوا در ساعت ...................... مي باشد.

 

 

 

 

 

 فصل سوم   

1) کدام عوامل سبب افزایش یا کاهش چگالی آب دریا ها می شود؟  75/0                                                                  

 2) عواملی که در ایجاد جریان های سطحی آب اقیانوس ها موثر هستند بنویسید؟  1                                               

3) جریان های تنگه ی جبل الطارق بهترین نمونه ی جریان های دریایی حاصل از اختلاف چگالی است. در این مورد توضیح دهید؟1                                                                                                                                    

4) عمق آب اقیانوس ها را در گذشته چگونه اندازه گیری می کردند؟ در حال حاضر به چه صورت عمل می کنند؟   1    

5) وجود جریان های دریایی عمیق چه تاثیری در زندگی موجودات دریا زی دارد؟ 1                                              

6) با افزایش عمق چه تغییری در فشار و دمای آب دریا ایجاد می شود؟1                                                            

7) اگر در منطقه ای دریایی با شوری 35 گرم بر کیلوگرم  وجود داشته باشد و میزان بارندگی در یکسال بیشتر از میزان تبخیر باشد شوری و چگالی آب دریا چه تغییری می کند؟  1                                                                            

8)مهمترین گازهای محلول در آب کدامند؟  5/0                                                                                                 

9) به کدام بخش از بستر اقیانوس ها ( حاشیه ی قاره) می گویند؟5/0                                                                     

10) حساب کنید مقدار فشار آب در عمق 1200 متری اقیانوس ها چند اتمسفر افزایش می یابد؟ 5/0                            

11) پشته های میان اقیانوس محل وقوع فعالیت های ................ و .............. می باشد؟    5/0                                

12) با توجه به شکل مقابل دما و چگالی آب دریا را در مناطق    B   و     A  مقایسه کنید.  1 

  نقطه  A  عرض جغرافيايي25درجه شمالي اقيانوس اطلس               

  نقطه  B  عرض جغرافيايي5درجه شمالي اقيانوس اطلس

13) بخش از بستر اقیانوس که از خط ساحلی تا سراشیب قاره ادامه دارد را .................... می نامند؟    25/0                

14) صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید: 75/0                                                                             

الف) حد زمین شنا سی حوضه های اقیانوسی خط ساحلی است.                                                                       

ب) فلات قاره از نظر زمین شنا سی جزء حوضه ی اقیانوسی محسوب می شود.                                                  

ج) سراشیب قاره حد زمین شناسی حوضه ی اقیانوسی می باشد. 

                                                                  

15) وجود جریان های دریایی عمیق چه تاثیری در زندگی مو جو دات دریا زی دارد؟  1                                          

 16) لابرادور یک جریان دریایی سطحی است نقش آن را در آبهای اقیانوسی بنویسید؟   5/0                                       

17) آب اقیانوس ها     co2 را بیشتر به چه صورتی در خود نگه می دارند؟5/0     

18) از جریان های سطحی گرم وسرد که در اقیانوسهای جهان وجود دارند دو نمونه نام ببرید؟5/0                             

19) اصطلاحات درجه ی شوری و ترمو کلاین را شرح دهید؟1                                                                                                              

 20) چنانچه به طور فرضی از فلات قاره به سمت پشته اقیانوسی حرکت کنیم بستر اقیانوس به ترتیب شامل چه      

قسمت هایی است؟ آنها را در جدول زیر بنویسید؟ 1

21-الف)هریک از موارد زیر چه نوع جریان اقیانوسی می باشند؟ 1-جریان لابرادور  2-جریان تنگه جبل الطارق1

         ب)منظور از قاره ها  چیست؟

22- اهمیت جریانهای عمیق اقیانوسی را برای جانداران دریازی بنویسید.1

23-الف)چه رابطه ای بین عمق آب و فشار آن وجود دارد؟1

         ب)فلات قاره وسراشیب قاره را ازنظرشیب باهم مقایسه کنید.

24-اهمیت جریانهای عمیق اقیانوسی را برای جانداران دریا زی بنویسید

25-الف)اقیانوس ها نسبت به اتمسفر مقدار بیشتری دی اکسید کربن دارند علت این امرچیست؟1

         ب)کوههای دریایی چگونه تشکیل شده اند؟

26-الف)چگالی آبهای سطح اقیانوس های در مناطق استوایی و قطبی چگونه است؟1

   ب)اگر دریای مدیترانه از راه تنگه جبل الطارق با اقیانوس اطلس در ارتباط نبود چه پدیده ای رخ می داد؟

27-الف)چه رابطه ای بین فشار آب با عمق آب وجود دارد؟1

ب)امروزه عمق آب اقیانوسها را چگونه اندازه گیری می کنند؟

28-الف)در پشته های میان اقیانوسی چه نوع فعالیتی مشاهده می شود؟

          ب)هرگاه به عمق آب دريا 800متر افزوده شود  مقدار فشار آب چند اتمسفر اضافه مي گردد؟

29-الف) آب هاي مناطق قطبي مقدار گاز بيشتري نسبت به آب هاي نواحي استوايي دارند علت اين امر چيست؟ 1    

         ب)در بخش هاي عميق ترحاشيه قاره ها دره هاي زيردريايي چگونه بوجود آمده اند؟

30- دومنحني زير  چگالي و دما را در آب هاي اقيانوس اصلس وعرض هاي جغرافيايي مختلف نشان مي دهد. چه رابطه اي بين منحني ها وجود دارد؟1

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

1) چرا در یک لایه ی آبدار هرچه از محل تغذیه به طرف محل تخلیه ی آن نزدیک می شویم شوری آب زیر زمینی     

بیشتر می شود؟ 5/0                                                                                                                                   

2) الف) رسها با وجود داشتن بیش از 50 در صد تخلل نفوذ ناپذیرند. علت این امر را توضیح دهید؟1                      

      ب) نفوذپذیری به چه عواملی بستگی دارد؟                                                                                                  

3) در مقطع یک رودخانه مستقیم  بیشترین و کمترین سرعت جریان آب در کدام قسمت ها ی آن می باشد؟  1             

4) وقتی چاهی در یک لایه ی آبدار آزاد حفر شود تراز آب در چاهی که حفر شد نمایانگر چه چیزی است؟ فشار       

در سطح فوقانی لایه ی آبدار آزاد برابر چیست؟ 5/0                                                                                  

5) چهار راه تشکیل دریاچه را بنویسید؟ 1                                                                                                    

6) اگر خاک یک منطقه متراکم نباشد یا گیاخاک فراوانی داشته باشد چه اثری بر میزان رواناب خواهد داشت؟ 5/0         

 7) شكل مقابل مقطع یک رودخانه غیر مستقیم داده شده است. منطقه ای که آب بیشترین سرعت را دارد بر روی شکل نشان دهید؟5/0

 8) اگر حجم فضای خالی موجود در یک سنگ 5/0 متر مکعب باشد و حجم کل سنگ 2 متر مکعب باشد میزان تخلخل

سنگ چند درصد است؟75/0                                                                                                                       

9) اگر حجم فضاهای خالی موجود در یک سنگ 2/0 متر مکعب باشد و حجم کل سنگ 4 متر مکعب باشد میزان تخلخل

سنگ چند درصد است؟   75/0                                                                                                                    

10) با توجه به شکل مقابل که انحنای رودی را نشان می دهد به سوالات زیر در خصوص مناطق B    و     A پاسخ دهید1:

    الف) منطقه ای که بیشترین سرعت را دارد.                                           ب) منطقه ای که کمترین سرعت را دارد.                       

      ج) قسمتی که  فرسایش رود  زیاد است .                                              د) قسمتی که رسوبگذاری زیاد است      

                                                    

11) آیا در یک لایه ی رسی امکان تشکیل سفره ی آب زیرزمینی وجود دارد؟ در این مورد توضیح دهید. 5/0                

12) مقطع یک رودخانه  غیر مستقیم را رسم کنید و منطقه ای که آب بیشترین سرعت را دارد نشان دهید؟ 5/0              

 13) غلظت نمک های محلول در آب زیر زمینی به کدام عوامل بستگی دارد؟ 1                                                     

14) دریاچه ها از راه های گوناگون تشکیل می شوند 4 نمونه از این راه ها را بنویسد؟  1                                     

15) رواناب را تعریف کنید دو عامل که سبب افزایش رواناب می شود نام ببرید؟ 1                                               

16) آبخوان ( لایه های آبدار ) آزاد و آبخوان تحت فشار را با هم مقایسه کنید؟ 1                                                 

17) چرا متخلخل بودن یک رسوب یا سنگ لزوما به معنای نفوذ پذیر بودن آن نیست؟با ذکر دلیل توضیح دهید.1         

18) چرا آب از دهانه ی چاه آرتزین خود به خود بیرون می ریزد؟   5/0                                                                  

 19) آب سخت در کدام سنگها تشکیل می شود؟ حاوی چه یونهایی است؟ دو ویژگی این نوع آبها را بنویسید؟  1  

      

20)منطقه ی تهویه و منطقه ی اشباعی خاک را با هم مقایسه کنید و موقعیت سطح ایستایی را نسبت به این دو منطقه مشخص نمایید؟1                                                                                                                                

 21)چرا در یک لایه ی آبدار هرچه از محل تغذیه به طرف تخلیه می رویم شوری آب زیرزمینی بیشتر می شود؟ 5/0       

22) رس با وجود داشتن بیش از 50% تخلخل نفوذ ناپذیرند . علت این امر را توضیح دهید. 5/0                               

23) در چه صورتی چشمه تشکیل می شود؟5/0                                                                                              

24) دریاچه را تعریف کنید؟  5/0                                                                                                               

25) حوضه ی آبریز چیست؟ بیشترین سرعت جریان آب در یک رودخانه مستقیم در کدام قسمت آن است؟  1            

26) الف) در کدامیک از دو استان گیلان و کرمان برای رسیدن به آب باید چاه عمیق تری حفر کنیم؟ علت چیست؟   1

          ب)چرا رس با وجود تخلخل زیاد قادر به تشکیل آبخوان نیست؟                                                                     

27) چگونه در جریان تشکیل یخچال یخ حبابدارتبدیل به یخ بلوری می شود؟ 1                                                  

28) اولین و آخرین مرحله ی تشکیل یخچال را نام ببرید؟ 5/0                                                                          

29) علت هريك ازموارد زير را بنويسيد.1

       الف)وجود گیاهان مقدار رواناب را کاهش می دهد

         ب)میزان نمکهای محلول در آبهای زیر زمینی بیشتر از آب رود ها است

         ج)در شکلهای زیر کدام یک از رسوبات نفوذ پذیری بیشتری دارد؟چرا؟

30)میزان نمکهای محلول درآب های زیر زمینی بیشتر است یا رودها؟چرا؟1

31)الف)اگر میزان تخلخل یک سنگ 23درصدو حجم فضای خالی 6/4مترمکعب باشد حجم کل سنگ را حساب کنید1

         ب)دریاچه سبلان چگونه به وجود آمده است؟

32)الف)سطح ایستابی در استان گیلان در عمق کمتری است یا در استان کرمان؟1

        ب)به منظوربهره برداری ازآبهای زیرزمینی حفرچاه درزمینهای آبرفتی مناسبتراست یارسی؟چرا؟

33)علت هریک از موارد زیر چیست؟1

     الف)خروج خود به خود آب از دهانه ی چاه آرتزین

       ب)تشکیل دریاچه ی لاسم و ولشت

34- الف)دو عامل موثر در بالا رفتن سطح ایستابی را بنویسید.1

          ب)هر گاه مقدارگیاخاک و شیب بستررود افزایش یابد هر کدام از این عوامل چه تاثیری در سرعت آب رودخانه دارد؟

35- در منطقه ای یک لایه از سنگهای کربناتی در بین دو لایه ی رسی قرار دارد.در صورت ایجاد آبخوان : 1

     الف)آبخوان ایجاد شده چه نام دارد؟

       ب)ویژگیهای آب های موجود دراین آبخوان رابنویسید

36- الف)اگر سطح زمین دارای خاک متراکم باشد چه تاثیری بر میزان رواناب دارد؟1

          ب)مسیر حرکت بیشتر آبهای زیر زمینی به چه شکل است؟

        ج)از تراکم یخ حبابدارکدام یخ حاصل می شود؟

         د)دریاچه ی سبلان چگونه تشکیل می شود؟

37-حفر چاه آب در کدامیک از زمین های زیر مناسب است؟علت رابنویسید:1

      الف)رسی                                                                                                 ب)آبرفتی

38-الف)درمنطقه ((تهویه))آب به صورت معلق در فضاهای خالی خاک وسنگ دیده می شود علت این امر چیست؟1

         ب)در یاچه ها از راههای گوناگون تشکیل می شوند دونمونه از این راهها را بنویسید

 

 

39- كدام جمله درست و كدام يك نادرست است.1

        الف)با افزايش شدت بارندگي آبدهي رود افزايش مي يابد؟

          ب)سطح ايستابي درنقاط مرتفع درعمق بيشتري نسبت به نقاط پست قرار دارد.

          ج)با افزايش سيمان شدگي يك سنگ يا رسوب تخلخل نيز افزايش مي يابد.

         د)فشار درسطح فوقاني لايه آبدار آزاد (سطح ايستابي )بيش از فشار اتمسفر است.

40-الف) يخ حبابدار چگونه به يخ بلوري تبديل ميشود؟1

          ب)درياچه تار چگونه تشكيل شده است؟

41- كدام جمله درست و كدام يك نادرست است.1

     الف)هرچه شيب رودخانه بيشتر شود ميزان آبدهي افزايش مي يابد.

      ب) نوع تخلخل درغار هاي آهكي اوليه مي باشد.

      ج)لزوم" هر سنگ متخلخلي قادر به عبور آب از خود مي باشد.

      د)هرگاه لايه آبرفتي بين دو لايه رسي محصور شده باشد  امكان ايجاد آبخوان تحت فشار وجود دارد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۱۴ساعت 9:2  توسط هوشنگ شعبانی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تهران
گوهر شناسی
زمین شناسی به زبان ساده
علوم زمين فارس
نجوم آسمان و زندگی
اختر شناسی
زمین شناسی سال سوم
ویکی پدیا
سرگذشت زمین
دوران های زمین
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
۹۱/۰۲/۰۱ - ۹۱/۰۲/۳۱
۹۰/۰۳/۰۱ - ۹۰/۰۳/۳۱
۸۹/۱۱/۰۱ - ۸۹/۱۱/۳۰
۸۹/۰۶/۰۱ - ۸۹/۰۶/۳۱
۸۸/۰۹/۰۱ - ۸۸/۰۹/۳۰
۸۸/۰۸/۰۱ - ۸۸/۰۸/۳۰
۸۸/۰۶/۰۱ - ۸۸/۰۶/۳۱
۸۸/۰۲/۰۱ - ۸۸/۰۲/۳۱
۸۸/۰۱/۰۱ - ۸۸/۰۱/۳۱
۸۷/۱۰/۰۱ - ۸۷/۱۰/۳۰
آرشیو موضوعی
سنگها
کانی ها
زمین شناسی سوم تجربی
علوم زمین پیش دانشگاهی
دیرین شناسی
زمین ساخت ورقه ای
آب شناسی
زلزله
آتشفشان
عکس
پیوندها
انیمشن های زمین شناسی
دبیرخانه راهبری درس زمین شناسی كشور
پایگاه دادهای علوم زمین
دانشکده علوم زمین
سازمان زمین شناسی
آتشفشان
سوالات درس زمین شناسی
جزیره دانش
محیط زیست وعلوم زمین
زمین شناسی ساختمانی
آموزش وپرورش اصفهان
یاران زمین
قران وزمین شناسی
گروه های آموزشی متوسطه
هیدرولوژی (آب شناسی)
geosience
wikipedia.
.geology.ir
کانی شناسی
عکس کانیها
کانی های گوهری
انیمیشن1
منظومه شمسی
زمین شناسی ابهر
زمین شناسی
راهنمای عکاسی ازکسوف
صورت های فلکی
ژئو آریا
علوم زمین
زمين شناسي نوين
مقالات زمين شناسي
ژئوگفتمان
بزرك ترين وبلاگ زمين شناسي
زمين شناسي
وبلاگ بزرگ مقالات زمين شناسي
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM